Polityka ochrony danych osobowych


Ellos Group Sweden AB, corp. i.d. 556217-1925, Ödegärdsgatan 6, 501 86 Borås, Szwecja (”Jotex) przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych, jako administrator danych osobowych.
Określenia "my, nasze, nasz i nas" odnoszą się do Jotex.
1. Inspektor ochrony danych

Jotex wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest m. in. monitorowanie, czy Jotex przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontakt z inspektorem ochrony danych: dpo@ellosgroup.se.
2. Przetwarzane dane osobowe

Przetwarzane dane są danymi osobowymi, które nam udostępniasz, które są od Ciebie zbierane i które otrzymujemy od osób trzecich na Twój temat.
Dane osobowe, które nam przekazujesz

Przy dokonywaniu zakupu, rejestracji do naszego newslettera, rejestracji konta użytkownika, korzystaniu z usług na naszej stronie internetowej, naszych mediów społecznościowych lub dochodzeniu swoich praw zgodnie z prawem konsumenckim, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dane osobowe, które nam przekazujesz i które przetwarzamy, obejmują m. in. Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy

Podczas dokonywania zakupów za pomocą Jotex, kontaktu z nami i korzystania z naszej strony internetowej, konta użytkownika lub mediów społecznościowych (Facebook, Instagram i TikTok), będziemy zbierać Twoje dane osobowe. Takie dane obejmują m. in. Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, dane kontaktowe, informacje o kliencie, adres IP, system operacyjny, informacje o używanym sprzęcie i oprogramowaniu, ustawienia przeglądarki internetowej, strefę czasową, dane zbierane z plików cookie, informacje związane z kontaktami z nami, takie jak np. nagrane pliki audio, informacje o zwyczajach przeglądania stron internetowych (np. położenie geograficzne, czas sesji, które strony zewnętrzne przeglądałeś wcześniej, które z naszych stron i sieci społecznościowych przeglądałeś wcześniej, Twoje zainteresowania i informacje o dodatkowym korzystaniu z usług i produktów), historię wyszukiwania i zakupów, numer zamówienia, produkty, które przeglądałeś lub umieszczałeś w koszyku, metodę płatności i stan konta oraz czy zakupiłeś swój produkt na kredyt, informacje o płatności i Twojej aktywności na naszych stronach, sieciach społecznościowych i naszej stronie.
Dane osobowe na Twój temat, które otrzymujemy od osób trzecich

Jotex może otrzymywać wiadomości e-mail i inną korespondencję zawierającą dane osobowe osób trzecich i dlatego też Jotex przetwarza takie dane osobowe. W razie potrzeby Jotex poinformuje Cię jako osobę trzecią o takim przetwarzaniu.
3. Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane osobowe?
Na potrzeby obsługi klienta i administrowania relacjami z klientem

Przetwarzamy imiona i nazwiska, numer telefonu i komórki, adres e-mail, historię zakupów, numer zamówienia, informacje o płatnościach oraz nagrane pliki audio z Twojego kontaktu z nami w celu zapewnienia dobrej obsługi klienta i zarządzania naszymi relacjami z klientami. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest konieczność wykonania przez nas umowy z Tobą lub podjęcia przez nas działań przed zawarciem takiej umowy, lub też nasz uzasadniony interes w zapewnieniu dobrej obsługi w przypadku, gdy nie jesteś naszym klientem. Nasz interes związany z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tym celu ma pierwszeństwo przed ewentualnym interesem związanym z ochroną Twojej prywatności. Jeśli nie podasz wyżej wymienionych danych osobowych, nie będziemy mieli możliwości dostarczenia Ci naszych produktów lub wypełnienia w inny sposób naszych zobowiązań wobec Ciebie.
Na potrzeby kredytu

Przetwarzamy informacje o Tobie i Twoich zakupach, aby umożliwić Ci dokonywanie zakupów na kredyt. Z tego powodu przetwarzamy numer klienta, historię zakupów, informacje o kredycie, takie jak np. przyznany kredyt. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest konieczność wykonania przez nas umowy z Tobą.
Do celów marketingowych

Przetwarzamy imiona i nazwiska, numer telefonu i komórki, adres e-mail, aktywność użytkownika na naszych stronach, historię zakupów, numer zamówienia, dane zebrane z plików cookie oraz informacje o korzystaniu z mediów społecznościowych w celu wysyłania newsletterów i ofert promocyjnych, a także przypominania o produktach pozostających w koszyku poprzez e-mail, SMS, powiadomienia typu "push" lub pocztą. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych podczas wysyłania newslettera jest Twoja zgoda, którą uzyskujemy albo podczas rejestracji jako użytkownik w Jotex albo w związku z zakupem produktu(ów) z naszego asortymentu. Zgodę wyrażasz poprzez aktywne zaznaczenie jednego lub kilku pól na naszej stronie. Zgodę można cofnąć w ten sam sposób, aktywnie usuwając zaznaczenie pól wyboru na naszej stronie. Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysłania do Ciebie powiadomień typu "push" z marketingiem, podstawą prawną jest zgoda. Zgodę wyrażasz aktywując powiadomienia typu "push" w swoim telefonie komórkowym i odwołujesz swoją zgodę dezaktywując powiadomienia typu "push" w swoim telefonie komórkowym. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych podczas wysyłania przez nas ofert promocyjnych i przypomnień o artykułach pozostających w koszyku jest uzasadniony interes. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość wprowadzenia naszych produktów na rynek. Nasz interes związany z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w danym celu ma pierwszeństwo przed ewentualnym interesem związanym z ochroną Twojej prywatności.
Na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania

Aby móc rozwijać nasze produkty, usługi i oferty dla Ciebie, możemy zbierać i analizować informacje o Tobie w sposób zautomatyzowany. Informacje takie obejmują m. in. Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, dane kontaktowe, informacje o kliencie, adres IP, system operacyjny, informacje o używanym przez Ciebie sprzęcie i oprogramowaniu, ustawienia przeglądarki, strefę czasową, informacje związane z Twoimi kontaktami z nami, informacje o Twoich nawykach przeglądania, historię wyszukiwania i zakupów, numer zamówienia, które towary przeglądałeś lub dodawałeś do koszyka, metodę płatności i saldo konta oraz czy kupiłeś swój produkt na kredyt i inną aktywność na naszych stronach, dane zebrane z cookie, sieci społecznościowych i naszej strony. Na podstawie wyników analizy zachowań użytkowników (tzw. profilowanie) podajemy następnie informacje dostosowane do potrzeb użytkownika w formie reklam lub promocji, które naszym zdaniem będą dla Ciebie interesujące i istotne. Obecnie nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, które miałyby wpływ na użytkownika pod względem prawnym lub innym w istotnym stopniu. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu, aby móc rozwijać naszą działalność oraz, w miarę możliwości, aby nie przeszkadzać Ci niepotrzebnie i aby dostarczać Ci materiały, zaproszenia i oferty, które odpowiadają Twoim życzeniom i potrzebom. Nasze zainteresowanie przetwarzaniem Twoich danych osobowych w danym celu ma pierwszeństwo przed ewentualnym interesem związanym z ochroną Twojej prywatności.
Na potrzeby statystyk

Przetwarzamy Twój numer klienta i inne numery referencyjne w celu sporządzenia zestawień statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w prowadzeniu statystyk, a tym samym w rozwoju naszej działalności. Nasze zainteresowanie przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tym celu ma zatem pierwszeństwo przed ewentualnym interesem związanym z ochroną Twojej prywatności.
Na potrzeby zarządzania reklamacjami, zwrotami etc.

Przetwarzamy imię i nazwisko, adres, numery telefonów i komórek, adres e-mail i historię zakupów, aby móc rozpatrzyć ewentualne żądanie zwrotu produktów lub dochodzić swoich praw jako konsumenta do dochodzenia od nas odpowiedzialności za ewentualne wady i opóźnienia. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest konieczność wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego.
Na potrzeby księgowości

Przetwarzamy informacje na temat transakcji, która miała miejsce między Tobą a Jotex na potrzeby księgowości. Przetwarzamy informacje o zakupie, imię i nazwisko, adres, numery telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest konieczność wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.
4. Komu udostępniamy twoje dane osobowe i gdzie je przetwarzamy pod kątem terytorialnym?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane i przetwarzane przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Ellos.

Jotex może również udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim. Przykładami osób trzecich, którym możemy udostępnić Twoje dane osobowe są spedytorzy w związku z dostawą towarów, agencje medialne zajmujące się dystrybucją newsletterów, partnerzy współpracujący w zakresie marketingu, firmy zajmujące się kontrolą kredytową lub windykacją należności, a także kancelarie prawne zajmujące się kwestiami prawnymi dotyczącymi naszej działalności. Jeżeli dokonujesz zakupu na kredyt, możemy również udostępnić Twoje dane naszemu dostawcy usług płatniczych. Wszyscy ci operatorzy są niezależnie odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Jotex może udostępniać Twoje dane osobowe usługodawcom i partnerom współpracującym, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, tzw. podmiotom przetwarzającym dane osobowe. Mamy umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe, które zapewniają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych osobowych i naszymi instrukcjami.

Jotex może udostępnić Twoje dane osobowe organom, które wymagają od Jotex ujawnienia takich danych osobowych. Jotex może również udostępniać Twoje dane osobowe w celu umożliwienia połączenia, przejęcia lub sprzedaży wszystkich lub części aktywów Jotex.

Co do zasady, Jotex będzie przetwarzać Twoje dane osobowe tylko w obrębie UE i EOG. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane poza UE lub EOG, zapewniamy ochronę Twoich danych w taki sam sposób, jak gdyby były one przetwarzane na terenie UE/EOG poprzez standardowe klauzule umowne, które zawarliśmy z tymi podmiotami lub inne odpowiednie środki bezpieczeństwa. Kopię standardowych klauzul można znaleźć tutaj.
5. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których informacje te zostały przekazane lub zebrane. Te same dane osobowe mogą być przechowywane w kilku różnych miejscach w różnych celach. Może to oznaczać, że informacje, które zostały usunięte z systemu, ponieważ nie są już potrzebne do tego celu, mogą pozostać w innym systemie do innych celów, w których dane osobowe są nadal potrzebne.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celu obsługi klienta i zarządzania relacjami z klientem, są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszej umowy z klientem lub tak długo, jak długo mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych informacji. Nagrane rozmowy z Tobą są przetwarzane przez trzy miesiące.

Dane osobowe, które przetwarzamy, aby móc udzielić kredytu, są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji naszej umowy z Tobą.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych w formie biuletynów i powiadomień typu "push", są przetwarzane do momentu, gdy użytkownik cofnie zgodę, zrezygnuje z subskrypcji lub w inny sposób zażąda zaprzestania kontaktowania się z nim. W związku z tym będziemy również, w miarę możliwości, usuwać Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i/lub profilowaniem. Dane osobowe, które przetwarzamy do celów marketingowych innych niż biuletyny i powiadomienia typu "push", są przetwarzane w czasie trwania relacji z klientem i przez rok po jej zakończeniu.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celu gromadzenia statystyk, są przetwarzane do momentu usunięcia odpowiednich materiałów księgowych, w szczególności przez 7 lat.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celu wypełnienia naszych prawnych zobowiązań wobec Ciebie, np. wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych, roszczeniowych lub odwoławczych, będą przetwarzane w czasie, gdy będziemy prawnie zobowiązani do wypełnienia tych zobowiązań.

Dane osobowe, które przetwarzamy dla celów księgowych, są przetwarzane przez siedem lat zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż określony powyżej, jeśli jest to wymagane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, rozporządzeń lub decyzji rządowych.

6. Twoje prawa

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz pewne prawa zgodnie z przepisami prawa. Należy pamiętać, że korzystanie z tych praw podlega pewnym wymogom i warunkom określonym przez przepisy prawa (ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych).
Prawo do informacji, dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczenia danych, etc.

Masz prawo do bezpłatnego pisemnego żądania informacji o danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat. W każdej chwili możesz poprosić o poprawienie nieprawidłowych informacji, a także możesz mieć prawo do zażądania usunięcia zarejestrowanych przez nas danych osobowych, oraz zażądania dostarczenia Ci kopii Twoich danych osobowych.
Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie np. w przypadku gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub gdy zażądałeś korekty swoich danych i chcesz ograniczyć wykorzystywanie przez nas tych danych do czasu sprawdzenia czy dane te są prawidłowe.
Jeśli nie masz żadnych podstaw do złożenia wniosku lub jeśli wniosek jest nieuzasadniony, np. jeśli często i w krótkich odstępach czasu żądasz wyciągów lub usunięć, mamy prawo do odrzucenia wniosku lub pobrania opłaty pokrywającej koszty administracyjne związane z wnioskiem.
Prawo do przenoszenia danych

Możesz mieć prawo do uzyskania dotyczących Cię danych osobowych, które podałeś nam w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W razie wniesienia takiego sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych, podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub profilowania w takich celach. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych do tego/tych celów i usuniemy Twoje dane osobowe, pod warunkiem, że nie będą nam one potrzebne do innych celów zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych osobowych.
Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli jesteś niezadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych danych kontaktowych, zgodnie z punktem 7 poniżej. Masz również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na adres:

Swedish Authority for Privacy Protection
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

Jeżeli Twoja skarga dotyczy wyłącznie podmiotu z innego państwa członkowskiego UE, masz prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych osobowych danego państwa.
7. Skoantaktuj się z nami


Możesz się skontaktować z nami:
- poprzez E-mail customerservice@jotex.pl
- telefonicznie 124 207 000
- wysyłając list do Ellos Group Sweden AB, Box 961, 501 10 Borås, Sweden